Privaatsuspoliitika

 

Isikuandmete töötlemise üldtingimused

RAMO AS on juriidiline isik, registrikoodiga 10125487, juriidilise asukohaga Oja 1, Võru linn, Võrumaa.

Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame Teid puudutavaid isikuandmeid selleks, et pakkuda Teile parimat teenindust, nõustamist ja lahendusi ning täita Teiega sõlmitud lepinguid.

Üldsätted. Käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused on kehtestanud RAMO AS.

RAMO AS vastutab isikuandmete töötlemise korralduse ning käesolevate tingimuste järgimise eest. Meil on õigus Teiega lepingu sõlmimisel sätestada täiendavaid isikuandmete töötlemise tingimusi.

 

Millistel eesmärkidel me Teie isikuandmeid kogume ja töötleme? Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid eelkõige Teiega lepingute sõlmimise (sh lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemise) ning Teie ees lepinguliste kohustuste täitmise eesmärgil. Teie nõusolekul kasutame andmeid Teile uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saatmiseks.

 

Milliseid andmeid me Teilt kogume ja milleks me neid eelkõige kasutame? Kogume Teiega lepingu sõlmimise või lepingu sõlmimise eelsete toimingute käigus Teilt järgmisi andmeid, sealhulgas isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-post, juhiloa number, kujutis (nt juhiloa foto), sõiduki VIN number, mootorinumber ja registreerimisnumber. Hilisema suhtluse ja lepingute täitmise käigus salvestame ka Teie kohta käiva lepingulise teabe (st info Teie tellimuste, lepingute, maksete, sõiduki ja sellega seotud tööde ja kahjujuhtumite ajaloo, saadetud kirjade ja teadete kohta jms). Vajadusel võime küsida Teilt täiendavaid andmeid või koguda andmeid avalikest andmebaasidest, näiteks juhiloa kehtivuse kontrollimiseks enne proovisõidu tegemist. Kui Te meile lepingu sõlmimiseks või täitmiseks vajalikke andmeid ei esita või esitate valeandmeid, ei saa me Teiega lepinguid sõlmida või neid täita.

Võime Teiega lepingu sõlmimise, lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemise või lepingu täitmise eesmärgil Teie andmeid koguda, salvestada, säilitada, edastada, kasutada ja muul asjakohasel viisil töödelda eelkõige järgmiste toimingute tegemiseks:

Teiega suhtlemine lepingu sõlmimiseks, lepinguga seotud informatsiooni edastamiseks ja seoses muude lepinguliste küsimustega. Näiteks võime saata Teile teateid hooldustööde valmimise kohta või arvete maksmise meeldetuletusi;

Teie taotlusel Teile pakkumiste ja tooteinformatsiooni edastamine;

lepingu sõlmimiseks (sh lepingu sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks) või täitmiseks vajalike andmete edastamine koostööpartneritele (maaletooja, tootjad, tarnijad, krediidiasutused, õigusnõustajad jne);

arvete koostamine ja saatmine ning raamatupidamine;

riskide ennetamine ja vältimine, sealhulgas volitatud IT‑teenuse pakkujale arvutisüsteemi hooldamise, tehniliste probleemide lahendamise ja andmete turvalisuse tagamise eesmärgil andmetele ligipääsu võimaldamine;

enne Teiega proovisõidu lepingu sõlmimist või muudel juhtudel enne meie mootorsõiduki Teie kasutusse andmist võime kontrollida avalikust andmebaasist Teie juhiloa kehtivust.

 

Millal küsime Teilt nõusolekut? Kui soovime Teie andmeid töödelda eesmärgil, milleks meil ei ole lepingust ega seadusest tulenevat muud õiguslikku alust, küsime Teilt nõusolekut. Nõusoleku saamisel töötleme Teie andmeid vastava eesmärgi ulatuses ja piirides.

 

Kellel on veel Teie andmetele ligipääs? Lisaks muudele käesolevates tingimustes nimetatud isikutele võivad Teie andmetele ligipääsu saada RAMO AS töötajad ja volitatud isikud oma tööülesannete täitmise käigus, samuti IT-, raamatupidamis-, turundus-, jm tugiteenuste osutajad, krediidiasutused ning muud isikud, kellele andmete edastamine on vajalik käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel või kellele oleme vastavalt seadusele kohustatud andmeid edastama (eelkõige riigiasutused). Meie koostööpartnerid, kellele me Teie andmeid edastame, on kohustatud hoidma Teie andmeid konfidentsiaalsena. Me ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie nõusoleku või taotluseta, välja arvatud juhul, kui oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.

 

Kui kaua me Teie andmeid säilitame? Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni me vajame neid lepingu täitmiseks ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida või kuni andmete säilitamine on meile kohustuslik.

 

Millised on Teie õigused? Teil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada juurdepääs ennast puudutavatele isikuandmetele ning tutvuda, milliseid Teie andmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas me töötleme, taotleda ebaõigete andmete parandamist, ebavajalike andmete kustutamist ning põhjendatud juhtudel piirata, milliseid toiminguid me Teie andmetega teeme, või esitada muid vastuväiteid. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mõnel eesmärgil, on Teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud õiguslikku alust. Teil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saamisest, järgides kirjadele või sõnumitele lisatud juhiseid. Taotlustega pöörduge palun meie poole alltoodud kontaktidel.

 

Küpsiste kasutamine(cookies)

 

RAMO AS kasutab oma veebilehtedel küpsiseid (Cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laetakse Teie seadmesse, kui külastate mõnda meie veebilehte.

 

Meie veebilehe kasutamist jätkates annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt käesolevate tingimuste reeglitele. Kui Te pole küpsiste kasutamisega nõus, on Teil võimalus oma veebilehitseja seadistada selliselt, et arvuti küpsiseid ei salvestaks. Sellisel juhul aga ei saa me tagada, et kõik funktsioonid meie lehel Teie jaoks korrektselt toimivad. Lisainfot küpsiste haldamise ja keelamise kohta leiate veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/

 

Küpsiste abil saame parandada teenuste kvaliteeti. Küpsiseid kasutame statistiliste andmete kogumiseks, lehe külastaja eelistuste meelde jätmiseks, reklaamide esitamiseks.

 

RAMO AS veebilehti külastades saavad Teie seadmesse küpsiseid salvestada ka meie andmete analüüsi ja reklaami partnerid (Google analytics, Facebook, Youtube jms.)

 

Tingimuste muutmine. RAMO AS võib käesolevaid tingimusi omal äranägemisel muuta, avaldades vastava info RAMO AS veebilehel.

 

Kontaktandmed ja kaebuste esitamine:

RAMO AS

Aadress: Oja 1, Võru linn,  Võrumaa

Telefon: 621 1710

E-mail: info[at]ramo.ee